Recepty refundowane przez NFZ

Recepty na leki refundowane przez NFZ wystawiam na podstawie dokumentu tożsamości po wprowadzeniu numeru PESEL do systemu elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (e-WUŚ).

Kiedy NFZ nie potwierdza w systemie e-WUŚ uprawnień pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej, a pacjent wie, że takie prawo posiada, zostanie poproszony o złożenie oświadczenia o posiadaniu prawa do świadczeń lub o jeden z dotychczasowych dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń, czyli:

  • legitymację ubezpieczeniową z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy,
  • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
  • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (egzemplarz umowy z NFZ i druk zgłoszenia do ZUS) wraz aktualnym raportem ZUS RMUA (dla pracownika) lub aktualnym dowodem wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne (dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą).

W przypadku osób niepracujących, zgłoszonych do ubezpieczenia przez członków rodziny (małżonków) ubezpieczających się dobrowolnie, dowodem ubezpieczenia jest egzemplarz umowy członka rodziny z NFZ, druk ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA (wymienieni są tam członkowie rodziny) oraz dowód opłacenia przez osobę ubezpieczoną (członka rodziny) składki za ostatni miesiąc. Więcej informacji na ten temat na stronie NFZ: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=2&dzialnr=1&artnr=1443

Dokumenty powyższe zachowują ważność przez 30 dni.

Do pobrania: